Şavşatın Tarihçesi

Tarihçemiz

Şavşat, M.Ö. 900-600 yılları arasında Urartu, Kohlis ve Kimmerler, daha sonraları sırasıyla Romalılar ve Sansanilerin egemenliği altına girmiştir. Bir dönem Lazlarca Lazika krallığına bağlanmışlardır. 1118 yılıda bu bölgeye gelen Kıpçak Türkleri, Kral Davidin karısı Gurandukth’un Kıpçak olması sebebiyle Gürcülerle yakınlaşmış ve Gürcü karısı Davidonları Ahıska Artvin, Rize, Ardahan, Erzurum vb. yerlere yerleştirmeye çalışmış ancak bu plan birkaç yıl sonra David’in oğlu döneminde hayata geçirmiştir. 1267 yılında bu Kıpçaklar Atabek Devletini kurdular. Yöre artık Kıpçak Atabeklerinin hakimiyetinde idi. Fakat bir diğer Anadolu Türk beyliği olan Osmanlılar da gelişiyorlardı. İşte Şavşat 1479 yılında Fatih zamanında Osmanlıya katılmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği sırasında Rize ilinin Osmanlı topraklarına katılması sonrasında , Artvin, Ardanuç, Borçka çevreleri de Osmanlıya katılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’dan ayrılması üzerine Ardanuç, Oltu, Tortum ve Artvin yeniden Osmanlı devleti’nden ayrılmışlardır. 1578 yılı ile birlikte Osmanlılar Atabek Devleti topraklarının tamamını ele geçirdiler. Çıldır Beylerbeyliği’ni kurup Atabek kökenli kişileri de başına geçirmiştir. Bölgenin Kıpçak Türkleri ve bazı Gürcüler işte bundan sonra Müslümanlığa geçmeye başladılar.

1829 yılında Ardanuç Sancağı’na bağlanan, 1877-1878 Osmanlı –Rus savaşı sonrasında da 13 Mart 1878 de imzalanan Berlin Antlaşması ile Batum, Kars ve Ardahan ile birlikte Çarlık Rusya’ya bırakılan ilçe, 1879 tarihinde resmen kesinleşen Osmanlı-Rus sınırı ile de Artvin, Ardanuç ve Borçka ile birlikte anavatandan koparılmıştır. Daha sonra 1921 yılında imzalanan Gümrü Anlaşması ile Doğu sınırlarımız çizilmiş oldu. Şavşat ilçesi 27 Şubat 1921 tarihinde Ardahan Sancağına bağlı olmak üzere ilçe haline getirilmiş, 7 Temmuz 1921 tarihinde ise Artvin İline bağlanmıştır.

ŞAVŞAT'TAKİ EVİNİZ